Zen Chants

Shosamyo Kichijo Darani

No Mo san man da, moto nan, oha ra chi koto sha, sono nan to ji to, en, gya gya, gya ki gya ki, un nun, shihu ra shihu ra, hara shihu ra hara shihu ra, chishu sa chisu sa, chi shu ri chi shu ri, sowa ja sowa ja, sen chi gya, shiri ei somo ko.